Beach Resorts Makkum
Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Beach Resorts Makkum wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Beach Resorts Makkum. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd (artikel 13. Algemene Voorwaarden)

Indien u meer dan 28 dagen vóór de dag van aankomst uw boeking annuleert, bent u 30% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd, vermeerderd met reserveringskosten, met een minimum van € 75,-.

Indien u 28 dagen of minder vóór de dag van aankomst uw boeking annuleert, bent u de totale huurprijs verschuldigd, vermeerderd met reserveringskosten.

U kunt zich tegen het risico van annuleren verzekeren, door in combinatie met uw boeking altijd deel te nemen aan het annuleringsfonds. Dit kan veel narigheid voorkomen. Deelnemen aan het annuleringsfonds is alleen mogelijk als dit direct bij de reservering wordt overeengekomen.

Annuleringsfonds

Hieronder vindt u de artikelen uit het Annuleringsfonds.

1. Algemeen

1.1 Wij adviseren u in combinatie met uw boeking altijd deel te nemen aan het annuleringsfonds. Dit kan veel narigheid voorkomen. Deelnemen aan het annuleringsfonds is alleen mogelijk als dit direct bij de reservering wordt overeengekomen.
1.2 Het annuleringsfonds geeft recht op restitutie van het door Beach Resorts Makkum ontvangen (deel)bedrag volgens de bevestiging/factuur, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en € 20,- administratiekosten.
1.3 Bij deelname aan het annuleringsfonds gaat u akkoord met de voorwaarden Annuleringsfonds.


2. Begrippen
2.1 Beach Resorts Makkum: Makkum Rent B.V.
2.2 De deelnemer: de op de bevestiging/factuur vermelde naam.
2.3 Familieleden in de 1e of 2e graad: echtgeno(o)t(e), (schoon- en/of pleeg-)ouders, (pleeg- en/of stief-)kinderen, broers, zwagers, (schoon-)zusters, grootouders en kleinkinderen. Voor de bij de deelnemer inwonende kinderen, samenreizend met deelnemer en/of bij deelnemer inwonende partner, worden dezelfde familierelaties gehanteerd als voor de deelnemer.


3. Premie
3.1 De premie bedraagt 4% van de huursom met een minimum bedrag van € 25,00. Deze 4% premie is inclusief assurantiebelasting.


4. Geldigheidsduur
4.1 Het annuleringsfonds is geldig vanaf de datum van boeking volgens de bevestiging/factuur van de reservering en eindigt op de datum van vertrek volgens de bevestiging/factuur.
4.2 De dekking begint na betaling van het annuleringsfondspremie (zie artikel 8.1 en 8.3 van de Algemene Voorwaarden).


5. Dekking
5.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.10

5.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de deelnemer.
5.1.2 Complicaties bij zwangerschap van de deelnemer of de met hem samenwonende partner.
5.1.3 Materiele beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van de deelnemer of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
5.1.4 Het door de deelnemer onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, doch niet eerder dan 30 dagen voor het overeengekomen verblijf als vermeld op de bevestiging/factuur van de reservering.
5.1.5 Een medisch noodzakelijke ingreep die de deelnemer, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.
5.1.6 Werkloosheid van de deelnemer na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
5.1.7 Het door een werkloze deelnemer aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een 1/2 jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van het overeengekomen verblijf als vermeld op de bevestiging/factuur van de reservering nodig maakt.
5.1.8 Onverwachte oproep van de deelnemer na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het overeengekomen verblijf kan worden afgelegd.
5.1.9 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met de definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
5.1.10 Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door de deelnemer te gebruiken privé vervoermiddel waarmee de reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van het overeengekomen verblijf als vermeld op de bevestiging/factuur van de reservering.

5.2 Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van een omstandigheid als genoemd in 5.2.1 t/m 5.2.2. De uitkering wordt berekend op basis van de huursom in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot het totaal aantal geboekte dagen.

5.2.1 Afbreking van het verblijf door een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.6.
5.2.2 Onvoorziene ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) van de deelnemer, waardoor afbreking niet mogelijk is, waarbij alle opnamedagen in het overeengekomen verblijf gelden als niet genoten verblijfsdagen.

5.3 De maximale uitkering kan nooit meer zijn dan het bedrag op de schriftelijke bevestiging/factuur.
5.4 De uitkering wordt verleend onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en € 20,- administratiekosten (artikel 1.2).


6. Uitsluitingen
6.1 Geen uitkering wordt verleend indien de deelnemer:

6.1.1 Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling
van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering.

6.2 Geen uitkering wordt verleend als gevolg van een gebeurtenis:

6.2.1 (In)direct verband houdende met:

  • molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict
  • burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlust, oproer en muiterij
  • atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt
  • inbeslagname en verbeurd verklaren
  • het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad

6.2.2 Ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld, zelfdoding of poging daartoe of met de wil van de deelnemer.
6.2.3 Bij of ten gevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe.

7. Verplichtingen bij annulering
7.1 De omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen.
7.2 Originele bewijsstukken over te leggen.


8. Wijze van melden
8.1 De deelnemer is verplicht:

8.1.1 Na een gebeurtenis, waardoor het verblijf (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan Beach Resorts Makkum.
8.1.2 Een verzoek tot uitkering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na einde van de geldigheidsduur van het annuleringsfonds te melden aan Beach Resorts Makkum.