Beach Resorts Makkum

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot accommodaties, die worden verhuurd door Makkum Rent B.V. hierna te noemen Beach Resorts Makkum.

1.2 Een aantal accommodaties op Beach Resorts Makkum wordt verhuurd door de eigenaar zelf. Boekingen worden rechtstreeks bij de eigenaar gemaakt en dus niet via Beach Resorts Makkum.Beach Resorts Makkum handelt voor deze eigenaren wel de reservering af. U ontvangt dus van Beach Resorts Makkum de bevestiging/factuur van uw boeking. Beach Resorts Makkum is niet verantwoordelijk voor informatie verstrekt door eigenaren dan wel boekingen die via eigenaren gemaakt zijn.

1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met Beach Resorts Makkum een overeenkomst sluit met betrekking tot het huren van een accommodatie of faciliteit.

1.4 De huurder, als vermeld op de bevestiging/factuur, is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn/haar gezelschap in en rond de accommodatie.

1.5 Gebruikers en/of gasten die zich bevinden in het gezelschap van de huurder, dienen zich aan dezelfde voorwaarden te houden als de huurder, tenzij anders aangegeven.

1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen of algemene voorwaarden. Beach Resorts Makkum wijst alle algemene voorwaarden van de hand waarnaar de huurder verwijst of gebruik van maakt.

1.7 Afspraken afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.8 Alle accommodaties in Beach Resorts Makkum zijn eigendom van privé bezitters. Beach Resorts Makkum verhuurd deze in opdracht van hun respectievelijke eigenaren.

2. Boekingen

2.1 Beach Resorts Makkum neemt alleen boekingen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. De persoon die de reservering maakt, de huurder, moet deel uitmaken van het reisgezelschap.

2.2 Beach Resorts Makkum behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, te weigeren een reservering in behandeling te nemen.

2.3 Wanneer Beach Resorts Makkum een reservering in behandeling neemt, zendt Beach Resorts Makkum de huurder een bevestiging/ factuur, binnen 7 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient de huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren.Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Beach Resorts Makkum.

2.4 De verzonden bevestiging/factuur van de reservering door Beach Resorts Makkum, is eveneens de factuur.

2.5 Is de huurder binnen 7 dagen na het maken van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient de huurder contact op te nemen met Beach Resorts Makkum.

2.6 Tussen de huurder en Beach Resorts Makkum komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Beach Resorts Makkum de bevestiging/factuur van de reservering aan de huurder heeft verzonden.

2.7 Bij het tot stand komen van de in artikel 2.5 genoemde overeenkomst gaat de huurder akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.8 De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Reserveringen van groepen

3.1 Voor reserveringen van groepen kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, borgsom en/of ligging/type van de accommodaties, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.

4. Wijzigingen in de overeenkomst

4.1 Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen hierin wenst aan te brengen, is Beach Resorts Makkum niet verplicht deze te accepteren. Wanneer Beach Resorts Makkum deze wijzigingen wel accepteert, brengt Beach Resorts Makkum de huurder wijzigingskosten (zie prijslijst) in rekening. Deze wijzigingskosten komen te vervallen, indien de huurder bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of accommodatie.

4.2 Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst het gastenaantal dient te wijzigen kan dit tot zeven dagen voor aankomst kosteloos. Vanaf zeven dagen tot aankomst kunnen er geen restituties verleend worden aan de huurder wanneer die wenst het aantal gasten te wijzigen.

5. In-de-plaats stelling

5.1 Indien de huurder en Beach Resorts Makkum zijn overeengekomen dat de huurder en/of één of meerdere gebruikers worden vervangen, blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk tegenover Beach Resorts Makkum voor de betaling van de nog verschuldigde kosten( zie artikel 4.1, plus eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

6. Prijzen

6.1 De huurder is aan Beach Resorts Makkum de overeengekomen huurprijs en de daarnaast verplichte kosten verschuldigd. Deze kunnen bestaan uit: reserveringskosten, bedlinnen, eindschoonmaak, resortheffing, waarborgsom en eventuele optionele bijkomende kosten, zoals vermeld in de bevestiging/factuur van de reservering.

6.2 Zodra de bevestiging/factuur van de reservering door Beach Resorts Makkum is verzonden, kan geen gebruik meer worden gemaakt van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen.

6.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW voor zover van toepassing.

7. Betalingen

7.1 Bij reservering dient de huurder een aanbetaling van 50% van de huurprijs te doen vermeerderd met de reserveringskosten en (indien afgesloten) de annuleringsfindspremie. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn als vermeld in de bevestiging/factuur van de reservering. Beach Resorts Makkum uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf op Beach Resorts Makkum, als vermeld in de bevestiging/factuur van de reservering.

7.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Beach Resorts Makkum uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf op Beach Resorts Makkum, als vermeld in de bevestiging/factuur van de reservering.

7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele reserveringsbedrag voldaan worden direct bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert binnen 7 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Beach Resorts Makkum, dan dient de huurder het (restant van het reserveringsbedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij het uitblijven van een betaling conform het voorgaande, kan Beach Resorts Makkum de huurder het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later blijkt dat er door de huurder wel een betalingsopdracht is gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet is bijgeschreven op de bankrekening van Beach Resorts Makkum,dan zal vergoeding van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

7.4 Bij reservering binnen 1 week voor aanvang van het verblijf dient de huurder het gehele reserveringsbedrag bij aankomst te voldoen.

7.5 Bij niet tijdige betaling is de huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Beach Resorts Makkum de huurder schriftelijk of telefonisch de mogelijkheid bieden het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling uitblijft, behoudt Beach Resorts Makkum zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die Beach Resorts Makkum als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten welke in verband met uw reservering en de ontbinding zijn gemaakt. Beach Resorts Makkum heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7.6 Beach Resorts Makkum behoudt zich het recht voor om te allen tijde, kosten die voortvloeien ongeacht de juridische reden of aanspraken, bedragen in rekening te brengen.

8. Aankomst en vertrek

8.1 De gehuurde accommodatie, als vermeld op de bevestiging/factuur van de reservering, kan op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 16.00 uur worden betrokken.

9. Reglementen

9.1 Om het verblijf op Beach Resorts Makkum voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dient elke bezoeker zich te houden aan de door Beach Resorts Makkum vastgestelde (gedrags-)regels, vastgelegd in het Parkreglement. Dit Parkreglement ontvangt de huurder bij het inchecken, maar staat ook op de website: www.makkumbeach.nl.

9.2 Conform de lokale verordeningen is de huurder verplicht zich bij het inchecken te legitimeren. Indien de huurder geen legitimatiebewijs kan tonen, kan en mag Beach Resorts Makkum de huurder niet onderbrengen.

9.3 Elke accommodatie mag maximaal bewoond worden door het aantal geboekte personen, zoals vermeld in de brochure. Indien de huurder bezoek ontvangt in de gehuurde accommodatie, dient de huurder dit door te geven aan de receptie. Wanneer gasten blijven overnachten, dient er een toeslag te worden betaald (bedlinnen en resortheffing). Medewerkers van Beach Resorts Makkum zijn gerechtigd de accommodatie te controleren op het aantal geboekte personen.

9.4 Beach Resorts Makkum behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal de huurder (zonder recht op vergoeding) toestaan dat tijdens het verblijf in de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.5 De huurder is verplicht bedlinnenpakketten te huren en te gebruiken van Beach Resorts Makkum.

9.6 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of het Parkreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de medewerkers van Beach Resorts Makkum, heeft Beach Resorts Makkum het recht de huurder onmiddellijk van het park te verwijderen, zonder een (gedeeltelijke) vergoeding van de huurprijs en/of kosten.

9.7 Indien Beach Resorts Makkum ernstig het vermoeden heeft dat de huurder in strijd handelt met de wet en/of de openbare orde en/of goede zeden, dan is Beach Resorts Makkum gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

9.8 Indien Beach Resorts Makkum het vermoeden heeft dat er een storing/calamiteit in de accommodatie gaande is m.b.t. elektra, water, gas of iets van dergelijke aard, is Beach Resorts Makkum gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

9.9 Wanneer de huurder een storing bij Beach Resorts Makkum meldt, zullen de medewerkers van Beach Resorts Makkum de accommodatie betreden, tenzij de huurder uitdrukkelijk bezwaar maakt.

10. Huisdieren

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder toegelaten. Indien de huurder en/of een andere gebruiker huisdieren wenst mee te nemen, dient dit bij de reservering te worden opgegeven. In dat geval worden door Beach Resorts Makkum aan de huurder een toeslag en extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. Beach Resorts Makkum behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren te weigeren. Huisdieren worden in enkele accommodaties niet toegestaan.

10.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. Huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Gekooide dieren worden gratis toegelaten (mits dit bij de reservering is opgegeven).

10.4 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.5 Indien een huisdier wordt aangetroffen in de accommodatie, zonder dat deze is opgegeven bij de reservering, worden € 50,- administratiekosten plus schoonmaak- en verblijfskosten ingehouden op de borg.

11. Gebruik accommodatie en inventaris

11.1 In de accommodatie is een volledige inventaris aanwezig. De huurder dient dit bij aankomst te controleren en eventuele tekorten en/of beschadigingen direct te melden. De inventarislijsten bevinden zich in de keukenkastjes.

11.2 Het is niet toegestaan meubilair/bedden/dekens etc. naar buiten te verplaatsen. Bij de appartementen mogen de hal en de gangen niet als berging worden gebruikt.

11.3 De huurder is hoofdelijk verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en elders in het park, voor zover dat door de huurder en zijn gezelschap wordt beïnvloed.

11.4 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris/apparatuur en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Beach Resorts Makkum en ter plaatse te worden vergoed. Dit geldt niet wanneer de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of van één van de leden van zijn gezelschap.

11.5 Bij constatering van vervreemding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

11.6 Indien geconstateerd wordt dat in een niet-roken accommodatie toch gerookt is/wordt, zal een boete van minimaal € 500,- in rekening worden gebracht.

12. Annuleringskosten

12.1 Beach Resorts Makkum wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Beach Resorts Makkum.

12.1.1 Indien er geannuleerd wordt meer dan 28 dagen vóór de dag aankomst is 30% van de overeengekomen huurprijs, als vermeld in de bevestiging/factuur, verschuldigd, vermeerderd met reserveringskosten en eventuele voorkeurskosten, met een minimum van € 75,-.

12.1.2 Indien er geannuleerd wordt 28 dagen of minder vóór de dag van aankomst is de totale huurprijs, als vermeld in de schriftelijke bevestiging/factuur, verschuldigd, vermeerderd met reserveringskosten en eventuele voorkeurskosten.

12.1.3 De betaling van het bepaalde onder artikel 13.1.1 dient uiterlijk 14 dagen na datum van de annuleringsnota in het bezit te zijn van Beach Resorts Makkum.

12.2 Indien door Beach Resorts Makkum reeds (een deel van) uw betaling is ontvangen, worden de annuleringskosten (artikel 13.1.1) hiermee bij restitutie van de (deel)betaling verrekend.

12.3 De huurder kan zich tegen het risico van annuleren verzekeren door tegelijk met de reservering deel te nemen aan het annuleringsfonds of bij derden een annuleringsverzekering af te sluiten.

12.4 Indien de huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en worden de kosten zoals genoemd in 13.1.2 in rekening gebracht.

13. Overmacht en wijzigingsvoorstel

13.1 Wanneer Beach Resorts Makkum (tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst (gedeeltelijk) uit te voeren door overmacht, zal Beach Resorts Makkum de huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen hiervan, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor een andere accommodatie en/of periode etc.)

13.2 Er is sprake van overmacht aan de zijde van Beach Resorts Makkum, indien de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk of tijdelijk) wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil en invloed van Beach Resorts Makkum. Dit is met inbegrip van oorlogsgevaar, personeelstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen en gebeurtenissen.

13.3 De huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. In dat geval dient de huurder deze afwijzing binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. Daarop heeft Beach Resorts Makkum het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Beach Resorts Makkum zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

14. Opzegging

14.1 Beach Resorts Makkum heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Beach Resorts Makkum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van/aan zaken of personen van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op het park en/of huur/gebruik van een accommodatie van Beach Resorts Makkum. Tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van Beach Resorts Makkum of (één van) haar werknemers.

15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenoot of bedrijfs- en andere gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

15.3 Beach Resorts Makkum is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.4 Beach Resorts Makkum is niet aansprakelijk voor mondeling of schriftelijk verstrekte inlichtingen en publicaties van derden.

15.5 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Beach Resorts Makkum ontstaan tijdens het gebruik daarvan door de huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder en/of van derden die zich met zijn/haar toestemming op het park bevinden.

15.6 De huurder vrijwaart Beach Resorts Makkum voor alle aanspraken betreffende schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder zelf, andere gebruikers, reisgenoten of derden die zich met zijn/haar toestemming op het park bevinden.

15.7 Bij incorrect gebruik c.q. achterlaten en/of bovenmatige vervuiling van de accommodatie, worden extra kosten in rekening gebracht. De huurder is verplicht deze onmiddellijk te voldoen.

16. Foto's

16.1 Indien een (dag)bezoeker of huurder (samen met zijn of haar gezelschap) zich op het park bevindt, bestaat de mogelijkheid dat deze per toeval op een foto terecht komt voor een Beach Resorts Makkum publicatie. In dit geval wordt uitgegaan van diens instemming met het gebruik van de foto in de publicatie, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.

17. Internetgebruik

17.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Beach Resorts Makkum de huurder en degenen die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.

17.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

17.3 Beach Resorts Makkum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

17.4 De huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan Beach Resorts Makkum in de breedste zin van het woord. Huurder en degenen die de huurder vergezellen zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Beach Resorts Makkum als aanbieder van accommodaties.

17.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de huurder of degenen die de huurder vergezellen heeft Beach Resorts Makkum het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

17.6 De huurder vrijwaart Beach Resorts Makkum tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Beach Resorts Makkum zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de huurder, of degenen die hem vergezellen, van internet is gemaakt.

18. Klachten of claims

18.1 Ondanks de zorg en inspanning van Beach Resorts Makkum kan de huurder van mening zijn dat hij/zij een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf. Deze klacht dient de huurder in eerste instantie ter plaatse en direct bij de receptie van Beach Resorts Makkum te melden om Beach Resorts Makkum in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de huurder uiterlijk 30 dagen na vertrek uit Beach Resorts Makkum de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Makkum Rent B.V., t.a.v. de directie, Postbus 72, 8754 ZP Makkum, o.v.v. het reserveringsnummer, NAW-gegevens, verblijfsdatum en parkadres.

De klacht zal dan nogmaals met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft de huurder tot uiterlijk 90 dagen na vertrek uit Beach Resorts Makkum de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag of de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van de Geschillencommissie heeft de kracht van een bindend advies.

Klachten die tijdens het verblijf niet gemeld zijn bij de receptie, worden bij de uitcheck en na vertrek niet meer in behandeling genomen.

19. Toepasselijk recht

19.1 Op de overeenkomst tussen u en Beach Resorts Makkum is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20. Reisdocumenten

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Beach Resorts Makkum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. Algemeen

21.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden Makkum Rent B.V. niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

21.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op de actuele prijslijst bij de brochure.

21.3 De contractspartij is Makkum Rent B.V., Langezand 2, 8754 HR Makkum. Correspondentie kan de huurder richten aan Postbus 72, 8754 ZP Makkum.

21.4 Makkum Rent B.V. is het officiële beheer- en verhuurbureau van Villapark Makkumerstrand, Resort Makkum in Zee, Residence Sudersee en appartementen Zuiderzee State.

21.5 Villapark Makkumerstrand, Resort Makkum in Zee, Residence Sudersee, Appartementen Zuiderzee State en Beach Hotel de Vigilante zijn onderdeel van Beach Resorts Makkum.

21.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Beach Resorts Makkum m.u.v. Beach Hotel de Vigilante. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.

21.7 Alle gegevens die de huurder aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, door onszelf en niet door derden. Indien de huurder geen prijs stelt op het toezenden van relevante informatie of aanbiedingen, kan de huurder een bericht te sturen aan:

Beach Resorts Makkum, Postbus 72, 8754 ZP Makkum of aan: Makkum Rent B.V., Langezand 2, 8754 HR Makkum of via e-mail: info@makkumbeach.nl